Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Entertainment Jaarkaart BV met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van de Dagje Uit Jaarkaart

1.         Algemeen

1.1       Dit zijn de algemene voorwaarden van Entertainment Jaarkaart BV, met betrekking tot de Dagje Uit Jaarkaart.

1.2       Met de aanschaf/het ontvangen van de Dagje Uit Jaarkaart geeft de koper/ontvanger ervan aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.         Definities

2.1       In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Dagje Uit Jaarkaart: Door Entertainment Jaarkaart BV uitgegeven, al dan niet via aangesloten wederpartijen verkochte, jaarkaart waarmee een account aangemaakt kan worden op www.dagjeuitjaarkaart.nl, via welke account met korting toegangskaarten kunnen worden aangeschaft voor een groot aanbod aan recreatieve dagjes uit. (vanaf nu: “de Jaarkaart”).

Entertainment Jaarkaart BV: De besloten vennootschap ‘Entertainment Jaarkaart BV’ en haar rechtsopvolgers (vanaf nu: “EJ BV”).

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van EJ BV die van toepassing zijn op de aanschaf van de Jaarkaart, de levering ervan en het daarmee aanmaken van een Kortingsaccount op www.dagjeuitjaarkaart.nl.

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen koper van de Dagje Uit Jaarkaart en EJ BV die wordt aangegaan bij het kopen van de Dagje Uit Jaarkaart.

Koper: De (natuurlijke) persoon die een Dagje Uit Jaarkaart afneemt bij EJ BV of een bij EJ BV aangesloten wederverkoper.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die een Dagje Uit Jaarkaart onder zich heeft en met deze kaart een gebruikersaccount aanmaakt op www.dagjeuitjaarkaart.nl.

Wederverkoper: De Partij die op grond van een samenwerkingsovereenkomst met EJ BV bevoegd is tot wederverkoop van de Dagje Uit Jaarkaart.

Kortingsaccount: De kortingsaccount die met de Jaarkaart kan worden aangemaakt op www.dagjeuitjaarkaart.nl, via welke account met korting toegangskaarten kunnen worden aangeschaft voor een groot aanbod aan recreatieve dagjes uit.

Kaartnummer: Het unieke kaartnummer van uw Jaarkaart, dat u achterop uw kaart kunt vinden.

Pincode: De unieke pincode behorende bij uw Jaarkaart, vindbaar onder de kraslaag naast het kaartnummer.

3.         Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

3.1       Op de Koopovereenkomst, rechtstreeks van EJ BV of via Wederverkopers, tussen EJ BV en de Koper, de levering en ieder gebruik van de Jaarkaart zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze Algemene Voorwaarden van toepassing

3.2       Het accepteren van een aanbieding en/of het aangaan van een overeenkomst of overige relatie met EJ BV houdt in dat de Koper en/of Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van de Jaarkaart houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van de Jaarkaart zonder aanvaarding is niet mogelijk en/of toegestaan.

3.3       Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijden via de website www.dagjeuitjaarkaart.nl/algemenevoorwaarden te vinden.

3.4       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van EJ BV bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door EJ BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5       EJ BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, zal EJ BV deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk plaatsen op de website www.dagjeuitjaarkaart.nl/algemenevoorwaarden.

3.6       De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn na publicatie op de website tevens van toepassing op het moment van publicatie reeds bestaande Koopovereenkomsten.

3.7       Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal EJ BV het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

4.         Aanschaf van de Jaarkaart

4.1       De Jaarkaart kan slechts worden aangeschaft bij EJ BV en/of Wederverkopers.

4.2       Door de aanschaf van de Jaarkaart bij EJ BV en/of Wederverkopers komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Koper en EJ BV, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4.3       Door de aanschaf van de Jaarkaart bij een partij anders dan EJ BV en/of Wederverkopers komt geen Koopovereenkomst tot stand tussen de koper ervan en EJ BV. De koper van een Jaarkaart bij een partij anders dan EJ BV en/of Wederpartij kan derhalve geen rechten ontlenen aan de aanschaf van de Jaarkaart ten opzichte van EJ BV of Wederverkopers.

4.4       Na aankoop van de Jaarkaart valt het gebruik en de bewaring van de Jaarkaart en eventuele bijbehorende codes onder volledige verantwoordelijk en risico van de Gebruiker.

4.5       De Gebruiker is verantwoordelijk voor het met zorgvuldigheid en discretie behandelen van de Jaarkaart en eventuele bijbehorende codes bij het gebruik van de Jaarkaart, met name in het geval van aankopen via internet, met het oog op fraudepreventie.

4.6       De Koper en/of Gebruiker dient de (digitale) kassabon van de aanschaf van de Jaarkaart te bewaren ter bewijs van het aanschaffen van de Jaarkaart. EJ BV accepteert de originele (digitale) kassabon dan wel een door EJ BV ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van EJ BV als enige bewijsmiddel voor de aanschaf van de Jaarkaart.

4.7       EJ BV staat niet in voor de juistheid van via het internet aan de Koper en/of Gebruiker verstrekte informatie over de Jaarkaart en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.

5.         Geldigheid van de Jaarkaart

5.1       De Jaarkaart is tot het moment van aanmaken van een Kortingsaccount op www.dagjeuitjaarkaart.nl onbeperkt geldig. Na het aanmaken van de Kortingsaccount kan de Jaarkaart niet meer worden gebruikt voor het aanmaken van een Kortingsaccount of voor andere doeleinden.

6          Overdraagbaarheid van de Jaarkaart

6.1       De Jaarkaart is tot het moment van het aanmaken van een gebruikersaccount op www.dagjeuitjaarkaart.nl met de code achterop de Jaarkaart niet persoonsgebonden en door de Koper en/of Gebruiker slechts om niet overdraagbaar aan een derde, die na ontvangst wordt aangemerkt als de Gebruiker.

6.2       De Koper en/of Gebruiker die de Jaarkaart om niet overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe Gebruiker op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

6.3       Door het aannemen van de Jaarkaart van de Koper en/of Gebruiker stemt de nieuwe Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

6.4       De Jaarkaart mag door Koper en/of Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EJ BV niet anders dan om niet worden verschaft aan derden in uitoefening van bedrijf of beroep.

7.         Gebruik van de Jaarkaart

7.1      De Gebruiker kan de Jaarkaart slechts gebruiken voor het éénmalig aanmaken van een Kortingsaccount op www.dagjeuitjaarkaart.nl, met gebruikmaking van het Kaartnummer dat achterop de Jaarkaart staat en de bijbehorende Pincode.

7.2       De Jaarkaart is onder geen beding inwisselbaar voor (contant) geld.      

8          Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of beschadiging van de Jaarkaart

8.1       EJ BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Jaarkaart. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Jaarkaart van de Koper en/of Gebruiker, vindt nimmer restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag van de Jaarkaart plaats.

8.2       Indien de Koper en/of Gebruiker misbruik maakt en/of fraudeert en/of een poging doet te frauderen met de Jaarkaart zal EJ BV de Koper en/of Gebruiker terstond het recht op gebruik van de Jaarkaart ontzeggen en de Jaarkaart met bijbehorende Kaartcode en Pincode blokkeren. EJ BV zal hiervan direct aangifte doen bij de aangewezen autoriteiten en behoudt zich het recht voor de door ontstane schade te verhalen op de Koper en/of Gebruiker. Noch het aankoopbedrag van de Jaarkaart, noch een deel van dit aankoopbedrag zal worden gerestitueerd aan de Koper en/of Gebruiker.

8.3       Indien het aanmaken van een Kortingsaccount met de Jaarkaart vanwege beschadiging van de kaart of de technische onbruikbaarheid van het Kaartnummer en/of de Pincode niet mogelijk is, en indien het aannemelijk is dat deze beschadiging of onbruikbaarheid op het moment van verstrekken van de jaarkaart door EJ BV aan de Koper al bestond en derhalve buiten de macht van de Koper en/of Gebruiker om zijn ontstaan, verstrekt EJ BV een nieuwe Jaarkaart met bijbehorende codes aan de Koper. Vervanging van de pas vindt alleen plaats indien de Koper en/of Gebruiker bewijst dat het aanmaken van een account met de Jaarkaart niet mogelijk is (geweest). De beschadigde en/of onbruikbare Jaarkaart dient door de Koper en/of Gebruiker in een gesloten enveloppe, samen met volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de Koper en/of Gebruiker te worden toegezonden aan EJ BV:

Entertainment Jaarkaart BV

Asterweg 20 B2

1031 HN Amsterdam

Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

9          Uitsluiting garanties

9.1       Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de Jaarkaart, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.

10       Rechten en verplichtingen van EJ BV

10.1    EJ BV behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

10.2    EJ BV heeft het recht, edoch, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.5 van deze Algemene Voorwaarden, nimmer de verplichting, op elk gewenst moment (een deel van) het aankoopbedrag Jaarkaart terug te voldoen aan de Koper en/of Gebruiker.

10.3    EJ BV behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Jaarkaart in combinatie met acties van Wederverkopers uit te sluiten.

10.4    EJ BV is gerechtigd om – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Jaarkaart op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen.

10.5    Tenzij anders aangegeven op de Jaarkaart heeft de Koper/Gebruiker na aanschaf één jaar de tijd om een Account aan te maken.

11       Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1    Alle aansprakelijkheid van EJ BV voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door EJ BV uitgegeven informatie – die de Koper en/of Gebruiker lijdt doordat EJ BV tekortschiet in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

11.2    Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door EJ BV verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het op het moment van de waarde van de Jaarkaart op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Bovendien zal de hoogte van de door EJ BV verschuldigde schadevergoeding nooit hoger kunnen zijn dan het aankoopbedrag van de Jaarkaart. Het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding zal daarnaast niet meer kunnen bedragen dan het bedrag waarvoor EJ BV verzekerd is.

11.3    De Koper en/of Gebruiker vrijwaart EJ BV dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met EJ BV gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die EJ BV in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

11.4    EJ BV is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend -  verstaan:

-  Internationale conflicten;

-  Gewelddadige of gewapende acties;

-  Maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;

-  Boycot-acties; en/of

-  Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

12       Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom

12.1    Alle rechten van intellectuele eigendom op de Jaarkaart en aanverwante producten, waaronder verpakkingsmaterialen, gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites en website-content, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, en overigens alle documenten die verband houden of onderdeel zijn van de Dagje Uit Jaarkaart, berusten uitsluitend bij EJ BV of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13       Overige bepalingen

13.1    Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

13.2    Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken door EJ BV en/of Wederverkopers en/of anderen hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door EJ BV zijn bevestigd.

13.3    EJ BV is niet verantwoordelijk voor toezeggingen ten aanzien van de Jaarkaart gedaan door Wederverkopers en/of of andere partijen, tenzij deze toezeggingen door EJ BV schriftelijk zijn bevestigd.

13.4    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper en/of Gebruiker worden door EJ BV uitdrukkelijk verworpen.

13.5    Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in de meest recente en vingerende versie gepubliceerd op de website www.dagjeuitjaarkaart.nl/algemenevoorwaarden.

13.6    Kopers en/of Gebruikers met klachten met betrekking tot de Jaarkaart worden verwezen naar de klantenservice van EJ BV. Het e-mailadres en/of telefoonnummer waarop deze klantenservice te bereiken is staat vermeld op de website van EJ BV: www.dagjeuitjaarkaart.nl.

14       Wet Koop op Afstand

14.1    Voor zover de Koper de Jaarkaart aanschaft via de webshop van EJ BV beschikt de Koper over herroepingsrecht op de wijze en gedurende termijn die in de wet is opgenomen, mits de Koper en/of Gebruiker met de Jaarkaart nog géén kortingsaccount heeft aangemaakt. Maakt de Koper en/of Gebruiker binnen de wettelijke herroepingstermijn reeds een Kortingsaccount aan, dan vervalt het herroepingsrecht vanaf dat moment, omdat dan reeds is begonnen met het gebruik van het aangeschafte product.

15       Toepasselijk recht

15.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.